For Employers

Privacy policy - Jobbguru

Integritetspolicy

CAREERBUILDER NORDIC AB
Sekretesspolicy Träder i kraft den 17 maj 2018

Denna webbplats ägs och drivs av CareerBuilder Nordic AB ("CareerBuilder"). CareerBuilder samlar via vår webbplats in såväl personlig som icke personlig information. CareerBuilder ser allvarligt på sitt åtagande att skydda användarnas integritet och har därför upprättat denna sekretesspolicy för att förklara för användarna hur vi hanterar insamling av personlig information.

Kontaktinformation
Om du har några frågor eller problem med hur CareerBuilder samlar in information som det beskrivs i denna sekretesspolicy, skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst. Vänligen ange i detta e-postmeddelande vilka frågor eller problem du har. Vår postadress är:

CareerBuilder Nordic AB
C/O Kungsholmens Kontorshotell
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm.

De typer av personuppgifter som vi samlar in

CareerBuilder samlar in personliga och andra uppgifter om registrerade bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som besöker denna webbplats ("EES-webbplatsbesökare") eller som är enskilda representanter för våra nuvarande, tidigare eller potentiella företagskunder, leverantörer och affärspartners ("EES-affärskontakter").

CareerBuilder kan komma att samla följande typer av personuppgifter:

• namn,
• e-postadresser,
• adresser hem och till arbete,
• telefonnummer,
• CV,
anställningshistoria, inklusive jobbtitel och företagsnamn,
• utbildningsinformation,
• finansiell information,
• användarnamn och lösenord för de konton som upprättats på denna webbplats,
• sökhistorik och preferenser, inklusive de sökningar som besökare gjort på denna webbplats,

• om en besökare loggar in på webbplatsen via ett socialt media-konto: besökarens sociala media-ID, profilen från det sociala nätverket, URL-webbadress och andra uppgifter som ingår i besökarens profil,
• information om de enheter som besökaren använder för att komma åt webbplatsen (så som IP-adress och typ av enhet, webbläsare, typ av operativsystem och annan information om operativsystemet ),
• sidor och webbadresser som hänvisat besökaren till vår webbplats och sidor som de går vidare till när de lämnar webbplatsen,

• datum och tidpunkter för besök på webbplatsen,
• information om åtgärder som vidtagits på webbplatsen (så som vilka sidor som besökts, navigeringsmönster, jobb som visats eller applikationsaktivitet),
• besökarens allmänna läge (land eller stad) när webbplatsen besöks, och
• söktermer som besökare använder för att nå webbplatsen.

CareerBuilder samlar inte medvetet in personuppgifter avseende ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackliga medlemskap, genetiska eller biometriska uppgifter (i syfte att kunna särskilt identifiera en fysisk person), uppgifter avseende hälsa eller uppgifter avseende en persons sexliv eller sexuella läggning.

Syften för behandling av personuppgifter och rättslig grund
CareerBuilder behandlar personuppgifter avseende registrerade bosatta inom den Europeiska unionen (EU) i dessa syften:

• tillhandahålla våra produkter och tjänster,
• för registrering, hantering och underhåll av användarkonton på vår webbplats,

• underhålla de CV som publicerats på webbplatsen och för att kunna tillgängliggöra dem,
• behandling, validering och leverans av köp (inklusive betalkortstransaktioner och för att kunna kontakta kunder angående beställningar, inklusive på telefon),
• kunna registerara de jobb en besökare tittar på eller ansöker om på webbplatsen,

• informera besökare om relevanta jobbannonser som kan vara av intresse för dem,
• tillhandahålla administrativa meddelanden eller meddelanden som behövs för att kunna använda webbplatsen,

• tillhandahålla kundtjänst samt för att hantera tekniska problem,
• kunna kontakta de registrerade och i vissa fall tillhandahålla information som är av intresse för dem (t.ex. relevanta tjänster, utbildningar och andra karriärsutvecklingsmöjligheter),
• möjliggöra för de registrerade att kommunicera med oss ​​via våra bloggar, sociala nätverk och andra interaktiva medier,
• kunna få återkoppling från de registrerade,
• hantera deltagande i våra evenemang och kampanjer,
• analysera och förbättra vår marknadsföringskommunikation och andra strategier,

• analysera trender och statistik avseende besökarnas användning av webbplatsen, mobila applikationer och sociala medier, och de jobb de tittat på eller ansökt om via webbplatsen,

• analysera trender, statistik och mobilitet på arbetsmarknaden, såväl inom lokala som nationellt ekonomier,

• optimera resultat från våra sökmotorer,
• för att kunna förebygga och skydda besökarna mot bedrägerier, obehöriga transaktioner, fordringar, krav och andra personuppgiftsincidenter samt för att hantera risker, inklusive identifiering av potentiella hackare och andra obehöriga användare, och

· för att tillmötesgå skyldigheter i enlighet med tillämpliga rättsliga krav, domstolsbeslut,

andra rättsliga förfaranden, förfrågningar om dokument, gällande industristandarder och denna policy.

Vi kan också komma att kombinera (aggregera) vissa icke personligt identifierbara eller på annat sätt anonymiserade eller avidentifierade, uppgifter om våra användare, för att dela dem i våra produkter och tjänster. "Aggregerade uppgifter" är demografisk information eller anställningsinformation (så som yrke, utbildning och erfarenhet) avseende flera individer som kombinerats. Aggregerade uppgifter används för att analysera karaktäristiska egenskaper hos olika populationer och identifierar inte några specifika individer. Vi kan också komma att använda och dela anonymiserade eller avidentifierade uppgifter för att spåra trender på arbetsmarknaden och användningen av våra produkter och tjänster.

Avseende EES-webbplatsbesökare har CareerBuilders rättslig grund för behandlingen av personuppgifter enligt nedan: (i) för att avtalet ska kunna utföras vad avser registrering, CV och information som du anger i samband med jobbansökningar, (ii) ditt samtycke till användning av vissa cookies när du navigerar på webbplatsen, i de fall när oregistrerade användare skriver upp sig för att få jobbrekommendationer och registrerade användare skriver upp sig för att få markandsföringsmeddelanden. Avseende EES-affärskontakter som för närvarande är kunder, leverantörer eller på annat sätt affärspartners till CareerBuilder har vi rättslig grund att behandla personuppgifter för att kunna fullfölja gällande avtal mellan oss.

Vi kan också komma att behandla personuppgifter när vi har ett befogat intresse och dessa intressen väger tyngre än de registrerades intressen. Våra befogade intressen kan inkludera marknadsföring, försäljning, tillhandahållande av våra produkter och tjänster, utveckling och förbättring av produkterna, ökad förståelse för användarnas beteende, aktiviteter och preferenser, behov av att förebygga och försvara oss mot bedrägerier samt för att efterleva tillämpliga rättsliga krav, domstolsbeslut, beslut från andra juridiska processer, förfrågningar om dokument, industristandarder och våra policys.

Mottagare av personuppgifter
Vi delar den personliga information som vi samlar in om EES-webbplatsbesökare med tredje parter som arbetsgivare, rekryterare och andra företag som köper våra tjänster. När en besökare från EES ansöker om ett jobb hos ett företag genom denna webbplats kan den information som tillhandahålls komma att överföras till det företagets databaser. Tillika, om ett företag laddat ner din CV från vår databas kan denna information komma att lagras i det företagets databas. I detta fall delar vi informationen i egenskap av en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig och hanteringen hos det andra företaget kommer att falla under reglerna i deras sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för hur det företaget behandlar uppgifterna. Dessa företag kan komma att använda uppgifterna för att kontakta de registrerade direkt.

Under den tid som vi utför tjänster för våra kunder kan personlig informationen komma att delas med CareerBuilders dotterföretag och andra närstående företag i de syften som anges i denna sekretesspolicy samt även för forsknings- och statistiska syften, för systemadministration och för att förebygga och påvisa brottslig verksamhet.

Vi kan också komma at dela personlig information med de tjänsteleverantörer vi använder för att erbjuda våra produkter och tjänster. De kategorier av tjänster vi använder oss av inkluderar:
kodhotell, koddistribuering, loggning, sökmotorer, dockerregister, Bullhorn integrering, karriärswebbplats e-post hantering, jourlarmning, intern autentisering av inloggningar, rapportering och övervakning, mellanservertjänster, informations- och innehållshantering, automatiserad testning/övervakning, verktyg för nätverksdiagnostik och uppslag, resumé tolkning, applikationsövervakning, arbetskraftsanalyser, maskinöversättning, server-hotell, övervakningsaggregering, VPN och trafikkryptering, applikationsprestanda, förvaltning, webbhotell, hantering av kundrelationer, utveckling, molntjänster, molnlagring, serverförvaltning, leverering av e-post, e-post marknadsföring, e-handelshantering, tolkningsteknologi, datamatchningsteknologi, och webbplatsanalyser. Dessa tjänsteleverantörer är bundna enligt avtal och tillämplig lagstiftning att endast använda eller lämna ut informationen i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra tjänster å våra vägnar eller i den utsträckning det är tillåtet i enlighet med gällande lagstiftning. I det fall att CareerBuilder får vetskap om att en tjänsteleverantör behandlar eller lämnar ut information på ett sätt som står i strid med denna sekretesspolicy kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att förebygga eller förhindra sådant otillbörligt användande eller utlämnande.

Dessutom, i fall där CareerBuilder fungerar som tjänsteleverantör (personuppgiftsbiträde) till sina kunder (personuppgiftsansvariga), kan CareerBuilder komma att besitta information som innehåller personuppgifter. CareerBuilder kommer inte att behandla dessa uppgifter på något annat sätt än i enlighet med den personuppgiftsansvariges regler. Följaktligen kommer inte CareerBuilder att särskilt identifiera eller på något sätt använda personuppgifter i några affärsmässiga syften utom de som angetts av den personuppgiftsansvarige. I vissa fall och i enlighet med de avtal som gäller kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer som har slutit avtal med oss för att utföra tjänster å våra vägnar så att vi kan tillhandahålla tjänster till våra kunder.

CareerBuilder förbehåller sig rätten att utan ditt föregående samtycke lämna ut personlig information om dig och hur du använder webbplatsen om vi i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) skydda och försvara CareerBuilders rättigheter, tillgångar, anställda, andra användare eller allmänheten, (b) upprätthålla de allmänna villkor som gäller för användningen av webbplatsen, (c) i enlighet med lagligen giltiga förfrågningar från behöriga myndigheter, eller (d) i samband med påståenden att innehåll inkräktar på tredje parters rättigheter. Vi kan också komma att lämna ut personlig information i den utsträckning vi anser att det är nödvändigt i enlighet med tillämplig lagstiftning, regler, rättsliga processer eller begäran från en regering.

Dessutom kan personuppgifter som vi har samlat in komma att överlåtas till tredje part i samband med överlåtelse av äganderätt eller tillgångar, konkurs, eller annan omorganisation av CareerBuilder.

**Överföring av personuppgifter till ett tredje land
**Personuppgifter som samlas in av CareerBuilder förvaras i Europa eller USA och bearbetning sker främst i Europa och USA, men kan också ske i andra länder där CareerBuilders dotterbolag, andra närstående företag och tredjepartsleverantörer har sina faciliteter. CareerBuilder försäkrar att sådana dotterbolag, andra närstående företag eller tredjepartsleverantörer enligt avtal eller andra ramar erkända av relevanta tillsynsmyndigheter och domstolar är skyldiga att upprätthålla en adekvat nivå av skydd för personuppgifter.

Cookies
Liksom de flesta andra webbplatser använder vi oss av cookies för att kunna ge dig bästa möjliga surfupplevelse. Du hittar mer information om cookies här.

Retentionsperiod

Personuppgifter lagras av CareerBuilder så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Information från registrering, CV och jobbansökningar avseende EES-webbplatsbesökare behålls tills dess att avtalet mellan oss avslutas eller tills dess att den registrerade begär att uppgifterna ska raderas. Angående retentionsperiod för cookies vänligen se vår cookie policy. Personuppgifter som härrör från e-post eller marknadsföringsmeddelanden behålls till dess att de registrerade säger upp sina prenumerationer av sådana meddelanden. Affärskontaktinformation avseende våra EES-företagskontakter behålls till dess de begär att uppgifterna ska raderas. Alla andra uppgifter relaterade till våra EES-affärskontakter som är kunder, leverantörer eller på annat sätt affärspartners med oss behålls till dess att avtalen mellan oss avslutas.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, såväl som rättning, överföring (portabilitet) eller radering av, den personliga information som vi har samlat in. Du har också rätt att begränsa hur, eller invända mot hur vi behandlar dina uppgifter och motsätta dig beslut som enbart baseras på automatisk hantering av dina personuppgifter hos oss. För att utöva dessa rättigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning vänligen skicka din begäran till vår kundtjänst.

Vänligen hjälp oss att se till att dina personuppgifter är korrekta genom att genast informera oss om eventuella förändringar.

Det kan förekomma att det finns restriktioner som följer av tillämplig lagstiftning avseende hur mycket information som kan lämnas ut till de registrerade (t.ex. om det skulle innebära att information avseende andra individer samtidigt lämnas ut). CareerBuilder har under vissa omständigheter rätt att undanhålla vissa personuppgifter i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning. I det falla att en tvist uppkommer, vänligen kontakta kundtjänst. Den registrerade har dessutom rätt lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Rätt att återkalla samtycke
I det fall att personuppgifter behandlas med anledning av samtycke har den registrerade när som helst rätt att återkalla detta samtycke. CareerBuilder kommer i så fall inte längre ha möjlighet att kunna erbjuda eller fortsätta att tillhandahålla tjänster eller skicka marknadsföringskommunikation till den registrerade.

Ändringar i denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy i enlighet med förändringar i våra riktlinjer för hur vi hanterar information. Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela de registrerade på denna webbplats, inklusive från vilket datum ändringen kommer att vara gällande. Vi uppmanar EES-besökare, EES-företagspartners och andra att regelbundet gå tillbaka till denna sida för den senaste informationen om hur vi hanterar sekretess.

Org. nr. 556665-3159