För arbetsgivare

Terms and conditions - Jobbguru

Användarvillkor

Allmänna villkor CareerBuilder.se

1. Allmänt 1.1. Dessa allmänna villkor gäller mellan ”Kund” och CareerBuilder Nordic AB, Arenavägen 39, 121 77 Stockholm-Globen, org. nr. 556665-3159, moms reg. nr. SE 556665-315901, ”CareerBuilder”.

2. Definitioner

Följande fetstilta begrepp skall, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

Allmänna villkor – CareerBuilders vid var tid gällande Allmänna villkor.

Användarkonto – De inloggningskonton på Webbplatsen, som i regel tilldelas Kunden och Enheterna, från vilka beställningar av Tjänsten kan göras.

Kandidathanteringsverktyg – Produkter inom Talent Stream Technologies dvs. Recruit, Engage och Search

Avtal – Dessa Allmänna villkor tillsammans med eventuella Särskilda villkor för respektive Tjänst samt avtal för Tjänsten (Ramavtal eller annat avtal) och Bilagor till sådant avtal utgör Avtalet mellan CareerBuilder och Kunden. I de fall de Allmänna villkoren skulle stadga annat än avtalet gäller villkoren i avtalet före stadganden i de Allmänna villkoren.

Enheterna - Kundens dotterbolag eller andra bolag som Kunden samarbetar med och som i förekommande fall har listats i en Bilaga till avtalet för Tjänsten.

CareerBuilder – CareerBuilder Nordic AB, org. nr 556665-3159.

Kund – Den juridiska person som köper eller på annat sätt nyttjar en eller flera av CareerBuilders Tjänster.

Materialet – Det material som Kunden och Enheterna vid var tid förser CareerBuilder med t.ex. Kundens och Enheternas grafiska profiler, logotyper, informationstexter och illustrerande bilder.

Samarbetspartner – De samarbetspartners som CareerBuilder vid var tid arbetar med.

Särskilda villkor – CareerBuilders vid var tid gällande Särskilda villkor för vissa av CareerBuilders tjänster.

Tjänsten – De tjänster och produkter som CareerBuilder vid var tid erbjuder sina Kunder t.ex. platsannonsering.

Upp-tid – Den tid Tjänsten finns tillgänglig för besökare på www.careerbuilder.se eller på annat sätt finns tillgänglig för allmänheten genom CareerBuilders Samarbetspartners.

Webbplatsen – CareerBuilders hemsida med adressen: http://www.careerbuilder.se/

3. Allmänt om Tjänsten

3.1. CareerBuilder erbjuder sina Kunder Tjänster. Innehållet och utformningen av dessa Tjänster kan komma att utökas eller minskas i framtiden. På Webbplatsen lämnas löpande information om exakt innehåll och utformning av de aktuella Tjänsterna. Tjänsterna kan beställas genom Kundtjänst eller via Webbplatsen.

3.2. Tjänsterna tillhandahålls antingen direkt av CareerBuilder eller av CareerBuilder tillsammans med underleverantör eller Samarbetspartner.

3.3. CareerBuilder levererar Tjänsten såsom den beskrivits i avtal och marknadsföringsmaterial vid beställningstillfället och i enlighet med vad som vid var tid anges på Webbplatsen. Kunden svarar själv för den utrustning som vid var tid erfodras för nyttjande av CareerBuilders Tjänster.

3.4. Tjänsterna är normalt sett tillgängliga dygnet runt, dock att felavhjälpning endast utförs under normal kontorstid.

3.5. CareerBuilder har rätt att utan föregående underrättelse till Kunden utföra ändringar i Tjänsten, delar av Tjänsten, eller i eventuella tilläggstjänster. Sker större förändringar i Tjänsten ska Kunden meddelas skriftligen, per e-mail eller på annat sätt, om dessa (till av Kundens uppgiven kontaktperson) senast 30 dagar innan de träder i kraft.

3.6. Om Kunden inte skriftligen säger upp Avtalet innan sådana ändringar av Tjänsten (enligt punkt 3.5) träder i kraft blir Kunden bunden av de nya villkoren.

3A. Jobbsökningstjänster

3A.1 Registrerade jobbsökningstjänster. Alla användare har möjlighet att söka, bläddra bland och ansöka om jobb som återfinns på denna webbplats. När du registrerar dig på webbplatsen och skapar ett konto kommer du också att (a) automatiskt få epost-meddelanden om nya jobb (jobbrekommendationer) baserat på innehållet i din CVPlease note that as this information (CarreerBuilders Terms and Conditions) is/will be publicly available. For that reason, any electronic translation assistance is acceptable, including google, which will likely be very helpful, as most of the content is plain vanilla T&Cs. However, whatever etranslation you may use, the text must be edited/cleaned in detail so that it reads in its entirety as a correct and appropriate translation. I of course defer to your professional expertise in this., din sökhistorik på webbplatsen och vilka ansökningar du gjort, (b) kunna spara din CV på ditt konto vilket ger dig möjlighet att uppdatera eller göra ändringar i den via ditt konto och ansöka om jobb på webbplatsen utan att behöva skapa eller ladda upp din CV för varje enskilt jobb, och (c) kunna göra din CV synlig och sökbar i vår CV-databas vilket gör dig synlig för den absolut bredaste publik som det går att få på webbplatsen.

3A.2 Oregistrerade jobbsökningstjänster. Alla användare har möjlighet att söka, bläddra bland och ansöka om jobb som återfinns på denna webbplats. Du som söker jobb men inte är registrerad (eller inte är inloggad på ditt konto) på webbplatsen kan ansöka om jobb genom att skapa eller ladda upp din CV på nytt varje gång du ansöker om ett jobb. Oregistrerade användare kan också skriva upp sig för att få e-postmeddelanden om nya jobb (jobbrekommendationer).

4. Kunduppgifter

4.1. Kunden godkänner att CareerBuilder och Samarbetspartners får skicka information till Kunden och Enheterna om Tjänsten såväl som erbjudanden om nya tjänster.

4.2. Kunden godkänner att CareerBuilder skickar Kundens och Enheternas adress-, betalnings- och kontaktuppgifter m.m. till Samarbetspartners.

5. Användarkonton

5.1. Kunden och Enheterna tilldelas i regel Användarkonton med tillhörande inloggningsuppgifter på CareerBuilders webbtjänst. Till varje Användarkonto finns ett unikt, konfidentiellt och personligt användar-ID och lösenord som ger tillgång till Användarkontot. Rätten till dessa Användarkonton får inte överlåtas utan CareerBuilders skriftliga godkännande.

5.2. Det är Kundens ansvar att Kunden och Enheterna hanterar användaruppgifter, lösenord och annan viktig information från CareerBuilder på ett säkert sätt så att dessa inte kan hamna i orätta händer eller på annat sätt missbrukas. Kunden skall t.ex. omedelbart byta lösenord om det finns misstanke om att någon annan fått kännedom om det, inte lämna datorn utan uppsikt under den tid då Kunden är inloggad på Användarkontot samt i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av användaridentiteten och lösenordet.

5.3. CareerBuilder äger rätt att spärra Användarkonton och därmed Kundens tillgång till detsamma om CareerBuilder misstänker att obehörig har fått, eller kan komma att få, tillgång till användaridentiteten och/eller lösenordet. Detsamma gäller om CareerBuilder misstänker att Kunden åsidosätter villkoren i Avtalet eller andra instruktioner utfärdade av CareerBuilder.

5.4. Kunden ansvarar för samtliga beställningar av Tjänsten som görs via Kundens eller Enheternas användarkonton.

6. Beställning av Tjänst

6.1. Kunden och Enheternas beställningar av Tjänsten kan ske skriftligt, muntligt, via fax, e-mail eller elektroniskt (via inloggning på Webbplatsen). Samtliga beställningar som gjorts på dessa sätt är bindande för Kunden.

7. Kundservice

7.1. CareerBuilder tillhandahåller en kundtjänstfunktion som i skälig omfattning under normal kontorstid kan bistå Kunden och Enheterna vid frågor eller problem som uppstår avseende nyttjandet av Tjänsten.

7.2. Om Kunden eller Enheterna upptäcker fel eller störningar i Tjänsten skall Kunden skyndsamt meddela detta till CareerBuilder.

8. Platsannonser

8.1. I regel fastställs priset för Tjänsten b.la. utifrån det antal platsannonser som Kunden och Enheterna under en viss tidsperiod väljer att, eller förväntas, publicera via CareerBuilder.

8.2. Vid fakturering räknar CareerBuilder varje separat tjänstebeteckning som en platsannons (t.ex. räknas en kassamedarbetare och en butiksledare på samma driftsställe som två separata platsannonser och om kunden publicerar annonsen i flera län räknas varje län som en separat platsannons).

8.3. Utlyses flera lediga tjänster under en och samma tjänstebeteckning räknas detta som en och samma platsannons (t.ex. räknas 3 stycken kassamedarbetare på samma driftsställe som en platsannons).

8.4. För det fall en platsannons endast skall vara publicerad i mindre än 30 dagar, är det Kundens och respektive Enhets ansvar att ta bort annonsen vid periodens slut.

9. Kundens ansvar och användning av Tjänst

9.1. Kunden är skyldig att iaktta gällande lagar, regler och CareerBuilders anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning av Tjänsten. Kunden får inte använda Tjänsten så att CareerBuilder eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Kunden får kännedom om att Tjänsten används i strid med ovanstående skall Kunden om möjligt se till att sådan användning omedelbart upphör och informera CareerBuilder om överträdelsen.

9.2. Använder sig Kunden eller Enheterna av länkning vid användning av Tjänsten (t.ex. via Banners), är Kunden skyldig att iaktta gällande lagar, regler och CareerBuilders anvisningar samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid länkningen.

9.3. Kunden är i förhållande till CareerBuilder ensamt ansvarig för all information som Kunden och Enheterna kommunicerar eller sprider med användning av Tjänsten, såsom innehåll i platsannonser m.m. Med information avses såväl text, bild, ljud, data, video som länkar. Kunden åtar sig särskilt att inte kommunicera eller publicera information som kan anses göra intrång i annans rätt, vara kränkande, väcka förargelse, uppmana till brott eller innehålla material som strider mot gällande lagstiftning (exempelvis rörande diskriminering eller, hets mot folkgrupp).

9.4. Kunden är ansvarig för att Kunden och Enheterna innehar tillstånd, om sådant krävs, att ta emot och lagra ansökningshandlingar som t.ex. innehåller personuppgifter.

9.5. I de fall Kunden och/eller Enheterna utnyttjar möjligheten att söka i (och ta del av) publicerade CV:s eller andra handlingar i CareerBuilders databas ansvarar för att Kunden och Enheterna inte behandlar uppgifter ur dessa CV:s på sätt som strider mot vid var tid gällande lagar, regler, föreskrifter och branschnormer samt att håller sig uppdaterad om desamma. Kunden ansvarar speciellt för att uppgifter från (hela eller delar av) dessa CV:s och andra eventuella handlingar som hämtats från CareerBuilders databas:

  • inte används i annat syfte än för det syfte uppgifterna samlats in för,
  • inte används i direkt marknadsföring,
  • inte förs vidare till tredje man, utom i de fall då Tjänsten nyttjats av ett bemanningsföretag. I dessa fall får relevanta uppgifter och handlingar vidarebefordras till den arbetsgivare för vars räkning Tjänsten använts.
  • Inte används för att skapa en databas fristående från CareerBuilders databas,
  • inte sparas under längre tid än under det aktuella, pågående, ansökningsförfarandet. 9.6. Kunden ansvarar för att Kunden och Enheternas användning av Tjänsten inte kränker CareerBuilders eller Tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

9.7. Kunden garanterar att all information som Kunden och Enheterna tillhandahåller CareerBuilder är komplett, korrekt och aktuell.

9.8. Kunden ansvarar för att förse CareerBuilder med Material som CareerBuilder kan använda vid utförandet av Tjänsten.

9.9. Kunden ger CareerBuilder en geografiskt obegränsad licens att lagra, kopiera, ändra, modifiera, återge, hosta, publicera, visa, sända, distribuera och göra ändringar i Materialet under den tid som Kunden och Enheterna köper Tjänsten. Kunden godkänner även publicering av Materialet, och CareerBuilders omarbetningar av detsamma, av och hos CareerBuilders Samarbetspartners.

9.10. Kunden garanterar att Kunden och Enheterna innehar alla erforderliga rättigheter att ge tillåtelse och att upplåta till CareerBuilder och Samarbetspartners rätten att använda lagra, kopiera, ändra, modifiera, återge, hosta, publicera, visa, sända, distribuera och göra ändringar i Materialet.

9.11. Kunden ska hålla CareerBuilder skadeslös från alla krav som är en direkt eller indirekt följd av Kundens eller Enheternas användning av Tjänsten (inklusive innehåll i annonser m.m.) som riktas mot CareerBuilder från Tredje man (exempelvis för det fall att Kunden, Enheterna, eller någon som agerar deras uppdrag, orsakar en arbetssökande eller annan person skada skall Kunden hålla CareerBuilder skadeslöst för den skada som CareerBuilder kan komma att hållas ansvarig för).

9.12. Kunden ansvarar för att inte Kunden eller Enheterna nyttjar resurser eller söker sig obehörig åtkomst till CareerBuilders system, vilka inte är avsedda för Kunden. Kunden ansvarar vidare för att inte Kunden eller Enheterna sprider datavirus eller s.k. trojanska hästar eller liknande.

9.13. Om det kommer till Kundens eller Enheternas kännedom att annan kund eller användare genom sitt användande av Tjänsten bryter mot CareerBuilders Allmänna villkor eller svensk lag skall Kunden eller Enheten snarast kontakta CareerBuilder.

10. CareerBuilders ansvar

CareerBuilder ansvarar inte för innehåll på eller åtkomst till Samarbetsparters hemsidor eller andra medier. CareerBuilder ansvarar inte för innehåll i länkar eller Banners som Kunden eller Enheterna publicerar på Webbplatsen. I samband med förmedlingen av Tjänsten ansvarar CareerBuilder inte heller för eventuella intrång i annans immaterialrätt.

10.1. CareerBuilder ansvarar inte för data som sparas via Tjänsten och kan ej ställas till svars för filer eller data som är inaktuella. Det är kundens ansvar att behålla en kopia av alla filer.

10.2. CareerBuilder förbehåller sig rätten att utan förvarning, och utan kompensation, fritt plocka bort platsannonser eller annat innehåll som CareerBuilder anser vara stötande, innehålla olämpligt material, och/eller på annat sätt bryter mot de Allmänna villkoren, svensk lag och/eller innebär intrång i annans immateriella rättigheter. CareerBuilder förbehåller sig även rätten att omedelbart stänga av Tjänsten och säga upp Avtalet till omedelbart upphörande vid missbruk enligt ovan utan att för den skull bli återbetalnings- eller ersättningsskyldig gentemot Kunden. Kundens eventuellt kvarvarande skuld ska regleras via slutfaktura. Detsamma gäller om CareerBuilder orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i Kunden eller Enheternas program eller andra tekniska störningar hänförliga till Enheterna eller Kunden.

10.3. CareerBuilder har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter enligt punkt 10.2.

10.4. Kunden är medveten om att CareerBuilder inte garanterar ett visst antal besökare under annonsperioden.

10.5. Kunden är medveten om och accepterar att Tjänstens kvalitet t.ex. är beroende, och påverkas, av nätens kvalitet, Internetleverantörer och tredje mans server- och dataprestanda. CareerBuilder kan inte utesluta att störningar, avbrott, förseningar, planerade driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i Tjänsten. CareerBuilder garanterar inte och tar inte något ansvar att någon viss Upp-tid skall föreligga för Tjänsten.

10.6. Vid upprepande väsentliga fel eller brister i Tjänsten har Kunden som enda påföljd rätt till kompensation i form av en skälig förlängning av publiceringstiden på Webbplatsen för den aktuella annonsen.

10.7. CareerBuilders ansvar skall under alla omständigheter vara begränsat till sakskador och beloppsmässigt till 1,5 prisbasbelopp. CareerBuilder ansvarar inte i något fall för indirekta förluster, skador eller följdskador såsom utebliven vinst, besparing, uteblivna avtal eller förlust av data. CareerBuilder skall inte heller vara ersättningsskyldig för Kundens, Enheternas eller annans förlust eller skada som beror på Kunden eller Enheterna, såsom felaktig användning av Tjänsten. Utöver kompensation enligt punkt 10.6 ansvarar inte CareerBuilder för förlust eller skada till följd av Avtalet med mindre än att CareerBuilder handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

11. Force majure

11.1. CareerBuilder ansvarar inte på något sätt för skada, förlust eller olägenhet som uppstår på grund av omständigheter som inte rimligen kan kontrolleras av CareerBuilder. Detta inkluderar men är inte begränsat till brand, explosion, krig, översvämning, störningar i allmänna tele- och datakommunikationer, väderomständigheter, nätens kvalitet, driften hos Internetleverantörer, tredje mans servrar, tredje mans dataprestanda, arbetskonflikter samt myndighetsingripande. Vid skada eller störning beroende på omständighet som anges i denna punkt har Kunden inte rätt till ersättning eller annan kompensation utöver vad som anges i punkt 10.6.

12. Rättigheter

12.1. Samtliga immateriella rättigheter så som exempelvis upphovsrättsskydd, varumärkesskydd m.m. för Tjänsten och eventuellt innehåll däri tillkommer CareerBuilder och skyddas av tillämplig lagstiftning. Detta gäller även resultatet av sådant arbete som CareerBuilder utför vid s.k. Job Branding.

13. Förtida uppsägning

13.1. CareerBuilder har rätt att utan föregående uppsägningstid skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och slutfakturera Kunden om:

(i) Kunden eller Enheterna helt eller delvis dröjer med betalningen mer än 10 dagar från det att CareerBuilder har avsänt påminnelse; (ii) Kunden eller Enheterna på annat sätt väsentligen åsidosätter sina åtaganden eller skyldigheter enligt Avtalet eller de Allmänna villkoren; eller om (iii) Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar eller på annat sätt kan anses vara på obestånd.

14. Sekretess

14.1. Innehållet i Avtalet (så som priser och andra villkor) är konfidentiell information och får under avtalstiden, och i en period om 3 år efter Avtalets upphörande, ej föras vidare till Tredje part.

14.2. All information, skriftlig såväl som muntlig, som CareerBuilder delger Kunden och Enheterna, rörande strategiska beslut, samarbetspartners eller arbetsrutiner är också att betrakta som konfidentiell information som skall hanteras i enlighet med punkten 13.1.

15. Ändringar

15.1. CareerBuilder har rätt att när som helst göra ändringar i de Allmänna villkoren så väl som i Särskilda villkor, samt att ändra avgifter för Tjänster som inte omfattas av bindningstid. Sådana ändringar träder i kraft trettio dagar efter det att CareerBuilder per e-mail eller annat sätt skickat underrättelse om förändringen till av Kundens uppgiven kontaktperson.

15.2. Om Kunden inte skriftligen säger upp Avtalet innan sådan ändring träder i kraft blir Kunden bunden av de nya villkoren.

15.3. Om Kunden säger upp Avtalet i anledning av att CareerBuilder ändrar de Allmänna villkoren enligt punkt 15.1 anses avtalsändringens ikraftträdande vara uppsägnings-datum. I det fall Kunden har kvarvarande avgifter att betala ska dessa avgifter betalas innan Avtalet anses ha upphört.

16. Avgifter och betalningsvillkor

16.1. Kunden är skyldig att betala gällande avgifter för Tjänsten. Fakturering sker löpande vid beställning och betalning skall erläggas 20 dagar från fakturering om inte annat har avtalats separat med CareerBuilder.

16.2. Om Kunden eller ett företag inom Kundens koncern eller liknande tidigare är kund hos CareerBuilder kan Kunden komma att erhålla en gemensam faktura för samtliga Tjänster som CareerBuilder vid var tid tillhandahåller, s.k. samfakturering.

16.3. Kund skall inom skälig tid meddela CareerBuilder om fakturan är felaktig. Sker inte detta förfaller Kundens rätt att invända mot fakturan. Skälig tid är normalt 30 dagar efter fakturans förfallodag.

16.4. Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller sig CareerBuilder rätten att debitera dröjsmålsränta i enlighet med referensräntan +10 % samt debitera påminnelse- och inkassoavgifter som fastställts i svensk lag och praxis.

16.5. Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller sig CareerBuilder även rätten att tills vidare, helt eller delvis stänga av Tjänsten i avvaktan på sådan betalning samt att debitera Kunden eventuella kostnader förknippade med sådan avstängning, samt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande i enlighet med punkt 13.

17. Tvist

17.1. Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”) om Institut med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas på förfarandet. I förstnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. För det fall det uppstår flera tvister som omfattas av skiljeklausulen skall tvisterna handläggas i samma skiljeför¬farande, förutsatt att det inte skiljer mer än tre månader mellan påkallande av re¬spektive skiljeförfarande och att inte Institutet anser sammanläggning vara olämpligt.

17.2. Skiljeförfarande skall äga rum i Stockholm.

17.3. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna sektion 17 omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande.

Särskilda villkor Kandidathanteringsverktyg Kandidathanteringsverktyg

1. Allmänt

1.1. Dessa Särskilda villkor gäller mellan ”Kund” och CareerBuilder Nordic AB, org. nr 556665-3159, ”CareerBuilder”.

2. Definitioner

Följande fetstilta begrepp skall, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

Databas - Det medium på vilket information och handlingar (t.ex. ansökningar och CV:n) som förmedlas med hjälp av Kandidathanteringsverktyg lagras. Databasen tillhandahålls som en Saas (Software as a Service)-

Behandling - Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om Personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

**Personuppgifter **– All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet och som behandlas för Kunden och Enheternas räkning.

Personuppgiftsansvarig – Kunden.

Personuppgiftsbiträdet – CareerBuilder.

Registrerad – Den som en Personuppgift avser.

Kandidathanteringsverktyg – Tjänsten Kandidathanteringsverktyg så som den beskrivs på Webbplatsen samt i CareerBuilders Tjänstebeskrivning och även tjänsten Ansökningsverktyg så som den beskrivs på Webbplatsen samt i CareerBuilders Tjänstebeskrivning.

3. Allmänt om de Särskilda villkoren

3.1. Dessa Särskilda villkor kompletterar CareerBuilders vid var tid gällande Allmänna villkor som alltjämt är i kraft mellan CareerBuilder och Kunden. Definierade termer skall ha samma betydelse som i de Allmänna villkoren med tillägg av de definitioner som finns angivna i punkt 2 ovan. För Kandidathanteringsverktyg gäller även alla de villkor specifikt knutna till kontraktet samt enligt de Allmänna villkoren som gäller för Tjänsten.

4. Allmänt om Kandidathanteringsverktyg

4.1. CareerBuilder tillhandahåller Kandidathanteringsverktyg bl.a. för att underlätta Kunden och Enheternas hantering av inkommande ansökningar. Kandidathanteringsverktyg tillhandahålls genom en databas.

4.2. Kandidathanteringsverktyg innebär att CareerBuilder kommer att Behandla Personuppgifter på uppdrag av Kunden och i anledning av detta krävs det att CareerBuilder och Kunden reglerar Behandlingen av de Personuppgifter som hanteras som ett led i Kandidathanteringsverktyg. CareerBuilder sköter inte Personuppgifterna utan tillhandahåller enbart Databasen som ett lagringsverktyg för Kandidathanteringsverktyg.

5. Personuppgiftsbiträdesavtal

5.1. Dessa särskilda villkor för Kandidathanteringsverktyg skall utgöra ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan den Person-uppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet.

5.2. CareerBuilder skall för Kunden och Enheternas räkning utföra distributions- och administrationstjänster och kommer som en del av Kandidathanteringsverktyget att för Kunden och Enheternas räkning Behandla Personuppgifter.

5.3. Kunden ansvarar för att Kunden och Enheterna inhämtat erforderligt tillstånd och samtycke från var och en av de Registrerade gällande Behandlingen av deras respektive Personuppgifter. De tillstånd och samtycke som inhämtats av CareerBuilder vid besök på Webbplatsen framgår av Webbplatsen samt i CareerBuilders vid var tid gällande Användarvillkor och Integritetspolicy.

5.4. Tillstånd enligt punkt 5.3 måste ha inhämtats innan Personuppgifterna lagras med hjälp av Kandidathanteringsverktyg. Detta tillstånd måste bl.a. innehålla ett godkännande av att Personuppgifterna behandlas av CareerBuilder såväl som av CareerBuilder eller av vid var tid anlitad underleverantör samt godkännande av att Personuppgifterna lagras utanför EES-området (i en databas). För det fall den Registrerade skickat sina Personuppgifter vid besök på Webbplatsen har samtycke inhämtats i den utsträckning som framgår av CareerBuilders vid var tid gällande Användarvillkor och Integritetspolicy.

5.5. CareerBuilder LLC (som äger CareerBuilder och driftar CareerBuilders IT-miljö) följer de s.k. Safe Harbor regler som har utarbetats av EU-kommissionen och USA:s handelsministerium (U.S. Department of Commerce) i samband med att USA antog EU:s dataskyddsdirektiv. CareerBuilder, LLC är dessutom medlem av BBBOnLine U.S./E.U. Safe Harbor Dispute Resolution program.

5.6. Vid Behandling av Personuppgifter som sker i ett led i utförandet av Kandidathanteringsverktyg åtar sig CareerBuilder att följa personuppgiftslagen och andra eventuellt tillämpliga lagar och förordningar.

5.7. CareerBuilder och den eller de personer som arbetar under CareerBuilders ledning får bara Behandla Personuppgifter i enlighet med Avtalet mellan CareerBuilder och Kunden samt i övrigt i enlighet med de instruktioner som från tid till annan lämnas av Kunden. Om CareerBuilder saknar instruktioner som de bedömer är nödvändiga för att genomföra uppdrag de erhållit från Kunden skall CareerBuilder, utan dröjsmål, informera Kunden om sin inställning och invänta de instruktioner som Kunden bedömer erfordras.

5.8. För det fall att Registrerad, myndighet eller annan tredje man begär information från Kunden eller Enheterna som rör behandling av Personuppgifter skall CareerBuilder hänvisa till Kunden. Av punkten 5.7 ovan och punkten 5.13 nedan följer bland annat att CareerBuilder inte får lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandlingen av Personuppgifter utan uttrycklig instruktion från Kunden.

5.9. CareerBuilder skall utan dröjsmål informera Kunden om eventuella kontakter från Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för behandlingen av personuppgifter. CareerBuilder har inte rätt att företräda Kunden eller agera för Kundens räkning gentemot Datainspektionen.

5.10. CareerBuilder skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt personuppgiftslagen för att skydda de Personuppgifter som Behandlas mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. CareerBuilder skall därvid särskilt iaktta Datainspektionens allmänna råd ”Säkerhet för personuppgifter” eller andra föreskrifter som ersätter de förutnämnda.

5.11. Kunden har rätt att på egen bekostnad själv eller genom tredje man kontrollera att CareerBuilder följer villkoren i denna sektion 5. CareerBuilder skall lämna Kunden den assistans som behövs.

5.12. När Avtalet upphör att gälla skall CareerBuilder överlämna personuppgifter på av Kunden angivet medium och se till att det inte finns några personuppgifter kvar hos CareerBuilder.

5.13. CareerBuilder förbinder sig att inte till tredje man lämna ut eller annars röja information om Behandling av Personuppgifter som omfattas av detta Avtal om inte andra instruktioner ges från Kunden.

5.14. Åtagandet i punkten 5.13 gäller inte:

a) information som part kan visa var allmänt känd vid tidpunkt för mottagandet, eller b) information som part föreläggs utge till myndighet. c) information som lämnas ut med uttryckligt samtycke av den registrerade. 5.15. Punkterna 5.13 och 5.14 gäller även efter att detta avtal i övrigt upphört att gälla.